Privatlivspolitik

Sidst opdateret: Januar 26, 2024

Ejer og Dataansvarlig

Hello Ada
Howitzvej 30,
2000 Frederiksberg

Ejerens e-mailoplysninger: hello@helloada.ai

Typer af Data, der indsamles

Ejeren tilvejebringer ikke en oversigt over de indsamlede Persondatatyper.

Fuldstændige oplysninger om typerne af indsamlede Personoplysninger findes i de forskellige afsnit i denne privatlivspolitik eller i specifikke forklarende tekster, der vises før indsamlingen af Data.
Personoplysninger kan frit stilles til rådighed af Brugeren eller, i tilfælde af Brugsoplysninger, indsamles automatisk ved brug af denne Applikation.
Medmindre andet er anført, er alle Data, som denne Applikation anmoder om, obligatoriske, og hvis disse Data ikke stilles til rådighed, kan det være umuligt for denne Applikation at levere tjenesterne. I tilfælde, hvor denne Applikation specifikt angiver, at visse Data ikke er obligatoriske, kan Brugerne frit vælge ikke at dele disse Data, uden at det har nogen konsekvenser for Tjenestens tilgængelighed eller funktion. Brugere, der er usikre på, hvilke Personoplysninger der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte Ejeren.
Enhver brug af Cookies – eller andre sporingsværktøjer – foretaget af denne Applikation eller af ejerne af tredjepartstjenester, der anvendes af denne Applikation, tjener det formål at levere den Tjeneste, som Brugeren har anmodet om, ud over eventuelle andre formål, der er beskrevet i dette dokument og i Cookiepolitikken, hvis en sådan findes og i cookiepolitikken.

Brugere er ansvarlige for alle Personoplysninger fra tredjepart, der er indhentet, offentliggjort eller delt via denne Applikation.

Metode og sted for behandling af Personoplysninger

Behandlingsmetoder

Den Dataansvarlige træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til, videregivelse, ændring eller uautoriseret destruktion af Dataene.
Databehandlingen udføres ved hjælp af computere og/eller it-baserede værktøjer i overensstemmelse med organisatoriske procedurer og metoder og til de angivne formål. Ud over Ejeren kan Dataene i nogle tilfælde være tilgængelige for visse personer, der er involveret i driften af denne Applikation (administration, salg, markedsføring, jura, systemadministration) eller eksterne parter (såsom tredjeparts tekniske tjenesteudbydere, postbude, hostingudbydere, it-virksomheder, kommunikationsbureauer), som Ejeren kan have udpeget som Databehandlere. En opdateret oversigt over disse parter kan til enhver tid fås hos Ejeren.

Sted

Dataene behandles på Ejerens lokationer og øvrige steder, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig.

Afhængigt af Brugerens lokation kan dataoverførsler medføre, at Brugerens Data overføres til et andet land. For yderligere oplysninger om behandlingen af sådanne overførte Data henvises til afsnittet med oplysninger om behandling af Personoplysninger.

Opbevaringstid

Medmindre andet er angivet i dette dokument, skal Personoplysninger behandles og opbevares, så længe det kræves af det formål , de er blevet indsamlet til, og kan opbevares i længere tid på grund af gældende juridisk forpligtelse eller baseret på Brugernes samtykke.

Cookiepolitik

Denne Applikation bruger Trackere. Brugerne kan få flere oplysninger i Cookiepolitikken.

Yderligere oplysninger til brugerne

Retsgrundlag for behandlingen

Ejeren kan behandle Personoplysninger om Brugere, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Brugerne har givet deres samtykke til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I henhold til lovgivningen i visse lande må Ejeren behandle Personoplysninger, indtil Brugeren gør indsigelse mod en sådan behandling ("opt-out"). I den forbindelse er der ikke krav om samtykke eller et andet af de følgende retsgrundlag. Dette gælder dog ikke, når behandlingen af Personoplysninger er omfattet af europæisk databeskyttelseslovgivning
 • levering af Data er nødvendig for at kunne opfylde en aftale med Brugeren og/eller for at opfylde forpligtelser, der er indgået forud for kontrakten
 • behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som Ejeren er underlagt
 • behandlingen udføres i samfundets interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt Ejeren
 • behandlingen er nødvendig for at varetage Ejerens eller en tredjeparts legitime interesser.

Under alle omstændigheder vil Ejeren gerne hjælpe med at afklare det specifikke retsgrundlag, der gælder for behandlingen, herunder om delingen af Personoplysninger er et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

Yderligere oplysninger om opbevaringstid

Medmindre andet er angivet i dette dokument, skal Personoplysninger behandles og opbevares, så længe det kræves af det formål , de er blevet indsamlet til, og kan opbevares i længere tid på grund af gældende juridisk forpligtelse eller baseret på Brugernes samtykke.

Derfor:

 • opbevares Personoplysninger, der indsamles med henblik på opfyldelse af en kontrakt mellem Ejeren og Brugeren, indtil kontrakten er opfyldt.
 • Personoplysninger, der indsamles med henblik på Ejerens legitime interesser, skal opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde disse formål. Brugere kan finde specifikke oplysninger om Ejerens legitime interesser i de relevante afsnit i dette dokument eller ved at kontakte Ejeren.

Ejeren kan få lov til at opbevare Personoplysninger i en længere periode, når Brugeren har givet samtykke til en sådan behandling, og så længe samtykket ikke er trukket tilbage. Desuden kan Ejeren være forpligtet til at opbevare Personoplysninger i en længere periode, når dette kræves for at opfylde en juridisk forpligtelse eller efter ordre fra en myndighed.

Når opbevaringsperioden udløber, skal Personoplysningerne slettes. Det betyder, at retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke kan gøres gældende efter udløbet af opbevaringsperioden.

Brugernes rettigheder

Brugere kan udøve visse rettigheder vedrørende Data, der behandles af Ejeren.

Brugere har mulighed for at gøre følgende, i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen:

 • Tilbagekaldelse af samtykke til enhver tid. Brugere har ret enhver tid ret til at trække deres samtykke til behandling af Personoplysninger.
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af Data. Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af Data, hvis retsgrundlaget er et andet end samtykke.
 • Opnå adgang til Data. Brugere har ret til at få at vide, om Ejeren behandler Data om Brugeren, til at få oplysninger om behandlingen og til at få udleveret en kopi af de Data, der behandles.
 • Foretage kontrol og berigtigelse. Brugere har ret til at kontrollere nøjagtigheden af deres Data og til at anmode om at få dem opdateret eller rettet.
 • Begrænse behandlingen af Data. Brugere har ret til at begrænse behandlingen af deres Data. I det tilfælde vil Ejeren ikke behandle Data til andre formål end opbevaring.
 • Få Personoplysninger slettet eller fjernet på anden måde. Brugere har ret til at få slettet deres Data hos Ejeren
 • Modtage Data og få dem overført til en anden dataansvarlig. Brugere har ret til at modtage Data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, til at få dem overført til en anden dataansvarlig.
 • Indgiv en klage. Brugere har ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

Brugerne har også ret til at få oplysninger om retsgrundlaget for overførsel af Data til et land uden for EU eller til en international organisation, der er underlagt international offentlig ret eller oprettet af to eller flere lande, såsom FN, og om de sikkerhedsforanstaltninger, som Ejeren har truffet for at beskytte deres Data.

Oplysninger om retten til at gøre indsigelse mod behandling

Når Personoplysninger behandles i samfundets interesse eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse, der er tillagt Ejeren, eller på baggrund af Ejerens legitime interesse, kan Brugere gøre indsigelse mod behandlingen.

Hvis Brugernes Personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan de til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling, uden beregning og uden krav om begrundelse. Hvis Brugeren gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil Personoplysningerne ikke længere blive behandlet til sådanne formål. For at finde ud af, om Ejeren behandler Personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, henvises Brugerne til de relevante afsnit i dette dokument.

Sådan håndhæves disse rettigheder

Alle anmodninger om at udøve Brugerrettigheder kan rettes til Ejeren ved brug af kontaktoplysningerne i dette dokument. Sådanne anmodninger koster ikke noget og vil blive besvaret af Ejeren hurtigst muligt og altid inden for en måned, således at Brugerne får de oplysninger, der er påkrævet i henhold til loven. Enhver berigtigelse eller sletning af Personoplysninger eller begrænsning af behandlingen vil blive meddelt af Ejeren til hver enkelt modtager, som Personoplysningerne eventuelt er blevet videregivet til, medmindre dette viser sig umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats. På Brugerens anmodning vil Ejeren informere Brugeren om de modtagere, som Personoplysningerne er blevet videregivet til.

Yderligere oplysninger om indsamling og behandling af Data

Retlige skridt

Brugerens Personoplysninger kan anvendes til retlige formål af Ejeren, i forbindelse med en retssag som følge af ukorrekt brug af denne Applikation eller de tilhørende tjenester.
Brugeren er herved gjort opmærksom på, at den Dataansvarlige kan blive pålagt at videregive personoplysninger efter anmodning fra myndighederne.

Yderligere oplysninger om Brugerens Personoplysninger

Ud over oplysningerne i denne privatlivspolitik kan denne Applikation efter anmodning give Brugeren yderligere oplysninger om bestemte Tjenester eller indsamling og behandling af Personoplysninger ved anmodning derom.

Systemlogfiler og vedligeholdelse

Til drift og vedligehold kan denne Applikation og eventuelle tredjepartstjenester indsamle filer, der registrerer interaktion med denne Applikation (Systemlogfiler) eller bruge andre Personoplysninger (f.eks. IP-adresse).

Oplysninger, der ikke er indeholdt i denne politik

Det er til enhver tid muligt at anmode Ejeren om yderligere oplysninger om indsamling eller behandling af Personoplysninger. Se venligst kontaktoplysningerne i begyndelsen af dette dokument.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Ejeren forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ejeren skal i den forbindelse underrette Brugerne på denne side og eventuelt i denne Applikation og/eller – i det omfang, det er teknisk og juridisk muligt – sende en meddelelse til Brugerne via de kontaktoplysninger, Ejeren har adgang til. Det anbefales at tjekke denne side ofte. Datoen for den seneste ændring kan ses nederst på siden.

Hvis ændringerne påvirker behandlingsaktiviteter, der udføres på baggrund af Brugerens samtykke, skal Ejeren eventuelt indhente et nyt samtykke hos Brugeren.